پرستار ساعتی

دسامبر 23, 2021
پرستار ساعتی در منزل

پرستار ساعتی در منزل

پرستار ساعتی در منزل مرکز نویان تیمی متشکل از پرستاران حرفه ای هستند. تا به سالمندان و بیماران در مدیریت علائم و حمایت از نیازهای روانی […]