پرستار در منزل

دسامبر 23, 2021
خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل انجام خدمات پرستاری در منزل برای پرستار مورد نظر به حداکثر رساندن رفاه و مراقبت های بهداشتی سالمند در منزل می باشد. […]
دسامبر 23, 2021
پرستار ساعتی در منزل

پرستار ساعتی در منزل

پرستار ساعتی در منزل مرکز نویان تیمی متشکل از پرستاران حرفه ای هستند. تا به سالمندان و بیماران در مدیریت علائم و حمایت از نیازهای روانی […]
دسامبر 23, 2021
پرستار سالمند در منزل

پرستار سالمند در منزل

پرستار سالمند در منزل مرکز نویان مراقبت های پرستاری مستقیم و پرستار سالمند در منزل را مطابق با سیاست ها. رویه ها و پروتکل های تعیین […]
دسامبر 23, 2021
پرستار بیمار در منزل

پرستار بیمار در منزل

پرستار بیمار در منزل  خدمات پرستاری نویان ، مراقبت جامع و بیمار محور را توسط پرستار بیمار در منزل ارائه می دهد. به بیماران اجازه می […]
دسامبر 23, 2021
پرستار کودک در منزل

پرستار کودک در منزل

پرستار کودک در منزل پس از هر سرویس پرستار کودک در منزل، شما این فرصت را خواهید داشت. که به پرستار کودک در منزل از طریق […]