پرستار

دسامبر 23, 2021
پرستار ساعتی در منزل

پرستار ساعتی در منزل

پرستار ساعتی در منزل مرکز نویان تیمی متشکل از پرستاران حرفه ای هستند. تا به سالمندان و بیماران در مدیریت علائم و حمایت از نیازهای روانی […]
دسامبر 23, 2021
پرستار بیمار در منزل

پرستار بیمار در منزل

پرستار بیمار در منزل  خدمات پرستاری نویان ، مراقبت جامع و بیمار محور را توسط پرستار بیمار در منزل ارائه می دهد. به بیماران اجازه می […]