پرستار سالمند در منزل

پرستار ساعتی در منزل
پرستار ساعتی در منزل
دسامبر 23, 2021
پرستار بیمار در منزل
پرستار بیمار در منزل
دسامبر 23, 2021
نمایش همه
پرستار سالمند در منزل

پرستار سالمند در منزل

پرستار سالمند در منزل

مرکز نویان مراقبت های پرستاری مستقیم و پرستار سالمند در منزل را مطابق با سیاست ها. رویه ها و پروتکل های تعیین شده سازمان مراقبت های بهداشتی ارائه می دهد.

از آنجایی که بیماران به مراقبت شبانه روزی نیاز دارند. ساعات کاری پرستار سالمند در منزل شامل روزها، شب ها، آخر هفته ها و تعطیلات است. تعداد بیماران اختصاص داده شده در هر شیفت برای پرستار سالمند در منزل بسته به امکانات و تخصص متفاوت است.

پرستار سالمند در منزل باید زمان قابل توجهی را صرف راه رفتن. خم شدن، کشش و ایستادن کنند و به انتقال بیمار کمک کنند. به همین دلایل نیز هر چقدر توانایی سالمند در انجام کارها کمتر باشد. قیمت پرستار سالمند در منزل نیز افزایش می یابد.

زمان هایی ممکن است پرستار سالمند در منزل از مکانیک و روش مناسب بدن برای بلند کردن و حرکت دادن بیماران استفاده کند. اگر شرایط بیمار برای نقل و انتقال مناسب نباشد بدین صورت هزینه ها افزایش می یابد.

خدمات پرستاری نویان مراقبت‌های پرستاری را مطابق با خط‌ مشی‌ها، شیوه‌ها، رویه‌ها و استانداردهای عملکرد پرستاری ارائه می‌کند.

موارد انتخاب پرستار سالمند در منزل

مطمئن شوید که پرستار سالمند در منزل به‌ روز رسانی‌های برنامه درمانی را به‌طور دقیق و به موقع انجام می‌دهند.

مراقبت های پرستار سالمند در منزل و پیشرفت درمان را از طریق ورودی های به موقع و دقیق نمودار و به روز رسانی برنامه مراقبت مستند کنید.

اطمینان حاصل می کند که دارو و درمان طبق تجویز توسط پرستار سالمند در منزل انجام می شود.

تسلط بر مهارت های بالینی و نیازهای سلامت جسمی بیماران نشان دهنده مهارت پرستار سالمند در منزل می باشد.

نظارت بر مراقبت های ارائه شده به بیمار توسط پرستار سالمند در منزل از طریق بازدیدهای منظم در منزل توسط مرکز پرستاری نویان انجام می شود.

با پزشک بیمار ارتباط برقرار می‌کند و پرستار سالمند در منزل با دکتر معالج مشورت می‌کند. موقعیت‌های مشکل‌ساز مؤثر بر مراقبت مانند یافته‌های بالینی غیرطبیعی، مغایرت‌های دارویی. یا سایر عواملی که بر توانایی بیمار تأثیر می‌گذارد. توسط پرستار سالمند در منزل پیگیری می شود.

بیماران در انجام فعالیت‌های روزمره زندگی، که ممکن است نیاز به موقعیت‌یابی، حرکت، انتقال و بلند کردن باشد. نیاز به پرستار سالمند در منزل دارند. بدون کمک و در صورت لزوم، با کمک اعضای خانواده پرستار سالمند در منزل به آنها کمک می کنند.