پرستار ساعتی در منزل

خدمات پرستاری در منزل
خدمات پرستاری در منزل
دسامبر 23, 2021
پرستار سالمند در منزل
پرستار سالمند در منزل
دسامبر 23, 2021
نمایش همه
پرستار ساعتی در منزل

پرستار ساعتی در منزل

پرستار ساعتی در منزل

مرکز نویان تیمی متشکل از پرستاران حرفه ای هستند. تا به سالمندان و بیماران در مدیریت علائم و حمایت از نیازهای روانی و عاطفی که شاید در نتیجه بیماری رخ دهد کمک کنند.

ما معتقدیم که بیماران حق دارند با پرستار ساعتی در منزل در طول بیماری خود به بهترین شکل زندگی کنند. با عزت، همدلی و احترام با آنها رفتار شود.

مراقبت پرستار ساعتی در منزل برای افرادی که بیمار، مجروح، در حال نقاهت یا ناتوانی هستند. تحت نظارت کلی مسئول ارائه مراقبت ایمن از بیمار با استفاده از فرآیند پرستار ساعتی در منزل، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی هستند.

همچنین پرستار ساعتی در منزل با حفظ استانداردهای پرستاری حرفه ای. آموزش بیمار و خانواده و فعالیت های سایر پرسنل پرستاری را هدایت و راهنمایی می کند. همکاری با سایر رشته های حرفه ای برای اطمینان از ارائه پرستار ساعتی در منزل موثر به بیمار و دستیابی به نتایج مطلوب بیمار ضروری می باشد.

این پرستار ساعتی در منزل مراقبت از بیماران را قبل و بعد از جراحی ارائه می دهد. علاوه بر این پرستار ساعتی در منزل از کسانی که تحت درمان دارویی هستند. برای مدیریت یک بیماری مراقبت می کنند. با توجه به بیماری های مختلف که پرستار ساعتی در منزل با آن مواجه خواهند شد. باید در انواع مختلفی از شرایط بهداشتی به خوبی آشنا باشند.

مسئولیت های پرستار ساعتی در منزل

بر اساس به کارگیری اصول علمی پرستاری، پرستار ساعتی در منزل مراقبت های مستقیم و فردی را به بیماران ارائه می دهند.

به اضافه بر وظایف پرستار ساعتی در منزل باید برای ارزیابی،برنامه های مراقبت از بیمار، با اعضای تیم مراقبت های بهداشتی هماهنگی کنند.

گزارش واکنش های نامطلوب به داروها باید به وسیله پرستار ساعتی در منزل گزارش داده شود.

استخدام پرستار ساعتی در منزل برای آموزش به بیماران در مورد روش های درمان نیز می باشد.

مراقبت های کنار بالین توسط پرستار ساعتی در منزل برای بیماران پزشکی. از جمله بیماران قبل و بعد از جراحی، ارائه داده می شود.

یکی دیگر از مسئولیت های دیگر پرستار ساعتی در منزل این است که تجهیزات را آماده می کند. به پزشک در حین معاینه و درمان کمک می کند.
با استفاده از استانداردها و پروتکل ها, پرستار ساعتی در منزل به موقعیت های نجات دهنده پاسخ می دهد.

استفاده از مهارت های مدیریت زمان از وظایف دیگر پرستار ساعتی در منزل می باشد.